Allah’ın birliğini, “Ehad” ismini açıklar. İsm-i Azamın altı nüktesinin yedincisi

Allah’ın varlığının zorunluluğunu; birliğini ve kudretinin büyüklüğünü açıklar ve ispat eder.

“Allah bize yeter; O ne güzel vekildir.” (Âl-i İmrân Sûresi: 173.) âyetinin anlam, hikmet ve insan hayatındaki önemini açıklar

Namazda teşehhüdde okunan “Ettahhiyâtü” duasının bir tefsiri olup, namazın, mü’minin bir nevî miracı olduğu gerçeğinin iki nüktesini açıklar

Yaratıcısını kâinattan soran bir seyyahın gözlemlerini anlatan temsilî bir ifade ile birçok tabiat olayları ve varlıkların diliyle Allah’ı tanıtan Risâledir.

Öldükten sonra dirilmeye ve âhirete îman, insanın hem şahsî, hem de cemiyet hayatının huzuru için ne kadar gereklidir? Bu hususu, öldükten sonra dirilmenin delilleriyle beraber açıklayan ve ispat eden önemli bir tefsirdir.

On Beşinci Lem’adan buraya kadar olan risâlelerin fihristesidir. Burada yazılmamıştır.

Denizli Hapsinin bir nevî müdafaası hükmündeki meyvesi olup, aynı zamanda îman, ibadet ve Tevhîde dair önemli meseleleri açıklar ve ispat eder.


Meyve Risâlesi: On Bir Mes’eledir.


Birincisi: Her gün 24 saatin bir saatini ahirete sarfetmeye vesile olan namaz ibadetinin önemi vurgulanıyor.


İkinci Mes’elenin Hülâsası: Ölümün karşısında takınılacak tavır.


Üçüncü Mes’ele: Eskişehir hapishanesinin penceresinden lise talebelerinin hâline ağlaması.


Dördüncü Mes’ele: Dünya savaşından daha önemli olan hakikat.


Beşinci Mes’ele: Gençliğin değerini bilip ona göre davranmak.


Altıncı Mes’ele: İlimlerin diliyle Allah’ı tanıma


Yedinci Mes’ele: Bize ahireti anlat diyen mahpuslara bir izah.


Sekizinci Mes’elenin bir Hülâsası: Ahiret inancının ferdî ve toplumsal hayata faydaları.


Birincisi: İnsanın mahiyeti ebediyetle fıtraten alakadardır.


İkinci meyvesi ve hayat-ı şahsiyeye bakan bir faydası: Âhirete imanla ölüm bir cennet kapısına dönüşür.


Hayat-ı şahsiyeye ait üçüncü bir faydası Dördüncü bir faydası ki, insanın hayat-ı içtimaiyesine bakıyor


Birinci Nükte: Cehennemin varlığı hakkında bir değerlendirme.


İkinci Nükte: Cehennemin varlığının ve şiddetli azabının, rahmete ve adalete zıddiyeti yoktur.


Dokuzuncu Mesele: Cüz’î bir iman hakikatini inkâr etmek küfrü gerektirir. Çünkü iman bir bütündür.


Birinci Nokta: Cenab-ı Hakkın varlık delilleri aynı zamanda ahirete işaret ve delildir.


İkinci Nokta: Bütün peygamberler ve Kur’an’ın en esaslı unsuru Allah’a ve haşre imandır.


Üçüncü Nokta: Elhamdülillâh’ın mânâsını ifade eden bir cümle…


Onuncu Mes’ele: Emirdağ çiçeği Kur’ân’daki tekrarlara ilgili edilen itirazlara cevap Bu onuncu meseleye bir hatime olarak İki Haşiye


Birincisi: Kur’ânın hakikî tercümesi mümkün değil.


Hâtimeden ikinci haşiye: Muhammed (a.s.m.) ın getirdiği nur, kâinatın, yokluk, vazifesizlik, anlamsızlık perdesini kaldırır.


Hüsrev’in Üstadına yazdığı mektup


On Birinci Mes’ele: Meleklere iman rüknünün pek çok meyvelerinden küçücük bir meyvesine işaret.


Hatime: Felâk suresinin bir yönüyle izahı.


Bir ihtar: Her bir âyetin çok mânâları vardır. Bu sureye ait bir nükte-i i’câziyenin haşiyesidir


On Birinci Meselenin haşiyesinin bir lâhikasıdır.Denizli Mahkemeleri müdafaalarından alınmış, Risâle-i Nur meslek ve meşrebiyle Nur cemaatinin mahiyetini açıklayan parçalardır.


İddianameye karşı itiraznamenin tetimmesidir Bu gelen kısım çok ehemmiyetlidir Bu defaki küçük müdafaatımda demiştim:


Risale-i Nurdaki şefkat bizi siyasetten menetmiş.


Bediüzzaman’ın talebelerine gönderdiği önemli mektuplardır.


Ed-Daî: Yıkılmış bir mezarım


Burada başı yazılmayan zelzele hadisesinin maba’di Hüsrev’in mektubunda Güzel ve tam yerinde bir taziyename


Bediüzzaman ve talebelerinin Afyon Mahkemesinde yaptığı müdafaalarla, o dönemde Bediüzzaman’ın talebelerine yazdığı mektuplardır.

 

Afyon Müddeiumumisi ve Mahkeme Reisi ve azalarına Denizli adliyesine sunulan dokuz esaslı dilekçe tekrar sunuluyor.

 

Afyon Mahkemesinin bizi itham etmesine karşı itiraznamenin tetimmesidir

 

Afyon hükûmet ve mahkemesine ve zabıtasına daha birkaç nokta maruzatım var

 

Ankara’nın altı makamatına ve Afyon Ağır Ceza Mahkemesine verilen müdafaanın itirazname tetimmesi ve lâhikasıdır

 

İddianamede benim hakkımda dört iddiaya cevap.

 

Lâhika

 

Afyon Mahkemesine, iddianameye karşı verilen itirazname tetimmesinin bir zeylidir

 

Son Sözüm

 

Heyet-i Vekiliye gönderilmiş bir istidadır. İçinde üç nokta belirtiliyor.

 

Ehl-i Vukufun insaflı hocalarından üç sualim var

 

Hata-Savab cetveli

 

Hatalar ve cevapları

 

Hata-Savab cetvelinin zeylidir

 

Temyiz Mahkemesi Riyasetine: Haşirdeki Mahkeme-i Kübraya bir arzuhaldir.

 

Risâle-i Nur’un hakkaniyetine bir nümune; Tenbih

 


Mektubat’ta yer almaktadır.

 

Gençlik Rehberi’nin küçük bir haşiyesi: Gençlik darbesini yiyip ömrünü geçirenlere bir teselli.

 

“Başta müdür olarak hapsin heyet-i idaresine sureten ehemmiyetsiz, fakat bence çok ehemmiyetli bir maruzatım var” başlığı altında tahammül edilmez işkenceleri şikâyet ediyor.

 

Müjdeli ve tabiri çıkmış latif bir rüya

 

Başbakanlığa, Adliye Bakanlığına, Dahiliye Bakanlığına verilen geniş bir dilekçe

 

Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Hüsrev’in müdafasıdır.

 

Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Tahiri’nin müdafasıdır.

 

Afyon Ağır Ceza Hakimliğine: Zübeyir’in müdafasıdır.

 

Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Mustafa Sungur’un müdafaasıdır

 

Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Mehmed Feyzi’nin müdafaasıdır

 

Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Ahmed Feyzi’nin müdafaasıdır

 

Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Ceylan’ın müdafaasıdır

 

Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Mustafa Osman’ın müdafaasıdır

 

Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Hıfzı Bayram’ın müdafaasıdır

 

Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Emirdağlı Mustafa’nın müdafaasıdır

 

Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Halil Çalışkan’ın müdafaasıdır

 

Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Mustafa Gül’ün müdafaasıdır

 

Afyon Ağır Ceza Mahkemesine: Küçük İbrahim’in müdafaasıdır


Âhirzamanla ilgili bazı hadis-i şerifler ve yorumları


Mukaddime: Âhirzamanla ilgili hadis-i şerifleri doğru yorumlamak için bazı prensipler.

 

İkinci Makam: Hz. Muhammed’in (a.s.m.) Kıyamet alâmetleri ve şartları hususunda buyurdukları hadislerin yorumları.


El-Hüccetü’z-Zehra ismindeki Tevhid hakikatine dair bir Risâledir.

 

El-Hüccetü’z-Zehra: İki makamdır

 

Birinci Makam: Üç kısımdır

 

Birinci Kelime: “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur.” Bunun delili Âyetül Kübra Risalesindedir.

 

İkinci Kelime: “O birdir.” Bu delile kısa bir işaret.

 

Üçüncü Kelime: “Onun hiçbir şeriki yoktur.” Bu delile kısa bir işaret.

 

Dördüncü Kelime: “Mülk umumen Onundur.” Bundaki uzun hüccete kısa bir işaret.

 

Beşinci Kelime: “Hamd ve sena, medih ve minnet Ona mahsustur.” Geniş delile kısa işaret.

 

Altıncı Kelime “Hayatı veren ve hayatı rızık ile devam ettiren Odur.” Hüccetine kısa işaret

 

Yedinci Kelime: “Ölümü veren de Odur.” Hüccetine kısa işaret.

 

Sekizinci Kelime: “O, kendisine asla ölüm ârız olmayan Hayy-ı Ezelîdir.” Deliline kısa işaret.Dokuzuncu Kelime: “Bütün hayır Onun elindedir.” Hüccetine kısa işaret.

 

Onuncu Kelime: “O herşeye hakkıyla kadirdir.” Hüccetine kısa işaret

 

On Birinci Kelime: “Dönüş Onadır.”ın kısa bir izahı.

 

Fatiha-i Şerifenin bir muhtasar hülâsası

 

Birinci Kelime: “Hamd ve sena, medih ve minnet Ona mahsustur.”

 

İkinci Kelime: “Âlemlerin Rabbi”dir.

 

Üçüncü Kelime: “O Rahman’dır; rahmeti bütün varlıkları kuşatır ve bütün yaratıklarının her türlü rızkını merhametle yetiştirir.”

 

Dördüncü Kelime: “O hesap gününün sahibidir.”

 

Beşinci Kelime: “Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz.”

 

Altıncı Kelime: “Bizi doğru yola ilet.”

 

Yedinci Kelime: “Kendilerine nimet ve ihsanda bulunduğun peygamberlerinin ve onlara tâbi olan sâlih kullarının yoluna ilet.”

 

Sekizinci Kelime: “Gazabına uğrayanların ve sapıtmış olanların yoluna değil.”

 

Dokuzuncu Kelime: “Âmin.” Buna kısa bir işaret.

 

Üçüncü Medrese-i Yusufiye’nin tek bir dersinin üçüncü kısmı

 

Mukaddime: “Ve Muhammed’in (a.s.m.) Allah’ın Resûlü olduğuna şehadet ederim.” ifadesinin diliyle, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliğini üç işaretle ispat ediyor.”

 

Birinci İşaret: Muhammed (a.s.m.) bu kâinat sahibinin Rububiyyetine karşı küllî bir ubudiyetle mukabele ediyor.

 

İkinci İşaret: Muhammed (a.s.m.) risaletine şehadet eder;

 

Birincisi: Peygamberimiz (a.s.m.) on bir hâlinden çıkan bir risalet delilidir.

 

İkinci şehadet: İmanın altı rüknü Muhammed (a.s.m.) risaletine şehadet eder.

 

Üçüncü küllî şehadet: Yani o zat güneş gibi kendi zatına delildir.

 

Dördüncü şehadet: Kur’an sayısız delilleriyle onun risaletine şehadet eder.

 

Beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci küllî şehadetler: Bin bir esmayı içine alan Cevşenü’l-Kebir’deki hakikatler onun risaletine şehadet eder.

 

Dokuzuncusu: Âl-i Resûlün, Evliyaların, Kutupların şehadeti.

 

Onuncusu: Sahabelerin şehadeti.

 

On Birincisi: Müctehid imamları, allâmeler, dâhi filozofların şehadetleri

 

On İkincisi: Keşfiyata dayananların, aktapların şehadeti.

 

On Üçüncü şehadet: Dört küllî ve kat’î hüccetlerden ibarettir.

 

On Dördüncü şehadet: Kâinatın şehadeti.

 

On Beşinci şehadet: Cenab-ı Hakkın Rububiyet fiillerinin şehadeti.

 

El-Hüccetü’z-Zehra’nın İkinci Makamı nur âyetinin penceresinden ehl-i dalalet ile eh-i hidayetin muvazenesi.

 

On beş delilden birincisi: Bütün varlıklardaki ölçülü düzgünlüktür.

 

İkinci delil: Bütün varlıklarda düzgün bir ölçü bulunmasıdır.

 

Üçüncü delil: Umumî ve kasdî hikmetler.

 

Dördüncü delil: Hususî inayetler yardımlar.

 

İhtar

 

Beşinci ve altıncı delil: Her şeyin şekilleri kaza ve kaderin düsturlarıyla biçilmiş dikilmiştir.

 

Yedinci, sekizinci delil: Muayyen eceller ve rızıklar.

 

Dokuzuncu, onuncu delil: Fennî sanatlar, süslü ihtimamlar

 

On birinci delil: Tam intizamla, kolaylıkla,canlı makinaların yaratılışı.

 

Bu Arabî fıkranın kısaca meali: Herşey onun iradesiyle olur.

 

Kudrete dair Arabî fıkrası: Dokuz basamaklar hâlinde ele alınıyor.

 

El-Hutbetü’ş-Şamiye namındaki Arabî dersin tercümesinin mukaddimesidir


Kur’ân-ı Kerîm otuz üç âyetiyle Risale-i Nur’a manen ve cifren işaret ediyor. Bu Şua’da o âyetlerden yirmi dokuzunun mânâları verilerek, Risale-i Nur’un asrımızda Kur’ân’ın mânevî bir mûcizesi ve harika bir tefsiri olduğu açıklanıyor.


Birinci Sual: Okunan Kur’ân ve duaların sevapları sayısız insanlara bağışlanıyor. Bu sevaplar o insanlara nasıl ulaşıyor ve sevabın aynısı onların her birisine veriliyor mu?

 

İkinci Sual: Kur’ân Risale-i Nur hakkında ne diyor?

 

Birincisi (Risale-i Nur’a işaret eden birinci âyet): Nur Sûresi, 24:35.

 

Resaili’n-Nur’a İşaret Eden İkinci Âyet: Hud Sûresi, 11:112.

 

Üçüncü Âyet-i Meşhure: Ankebut Sûresi, 29:69.

 

Dördüncü Âyet-i Meşhure: Hicr Sûresi, 15:87.

 

Beşinci Âyet: En’âm Sûresi, 6:122.

 

Altıncı Âyet: Hadîd Sûresi, 57:28.

 

Yedinci Âyet: Yûnus Sûresi, 10:82.

 

Sekizinci Âyet: En’am Sûresi, 6:61.

 

Dokuzuncu Âyet: Bakara Sûresi, 2:256; Lokman Sûresi, 31:22.

 

Onuncu Âyet: Bakara Sûresi, 2:269.

 

On Birinci Âyet: Bakara Sûresi, 2:129.

 

On İkinci Âyet:Bakara Sûresi, 2:151.

 

On Üçüncü Âyet: Âl-i İmran Sûresi, 3:7.

 

On Dördüncü Âyet: Nisa Sûresi, 4:162.

 

On Beşinci Âyet: Nisa Sûresi, 4:174.

 

On Altıncı Âyet: Fussilet Sûresi, 41:44.

 

On Yedinci Âyet: Tevbe Sûresi, 9:129.

 

On Sekizinci Âyet: Mâide Sûresi, 5:56.

 

On Dokuzuncu Âyet: Tahrim Sûresi, 66:8.

 

Yirminci Âyet: İsra Sûresi, 17:82.

 

Yirmi Birinci Âyet veya Âyetler: Nahl Sûresi, 16:121. En’âm Sûresi, 6:161.

 

Yirmi İkinci Âyet ve Âyetler: Yûnus, Yusuf, Ra’d, Hicr, Şuarâ, Kasas ve Lokman sûrelerinin başlarındaki âyetler.

 

Yirmi Üçüncü Âyet: Kalem Sûresi, 68:32.

 

Yirmi Dördüncü Âyet veya Âyetler: Zümer Sûresi, 39:1.

 

Yirmi Beşinci Âyet: Fussilet Sûresi, 41:1-2.

 

Yirmi Altıncı Âyet: Hûd Sûresi, 11:105. Hûd Sûresi, 11:108.

 

Yirmi Yedinci Âyet: Saf Sûresi, 61:8.

 

Yirmi Sekizinci Âyet: Tevbe Sûresi, 9:32.

 

Yirmi Dokuzuncu Âyet: İbrahim Sûresi, 14:1.

 

Yirmi Dokuzuncu âyetin sehvine dair açıklama.


Hz.Ali’nin (r.a.) Risâle-i Nur’a dair kerâmetkârâne müjdelerinden üçüncüsünü açıklayan bir risaledir. Bu arada, Bediüzzaman, Risâle-i Nur’un kıymet ve önemini gösteren hakikatleri açıklamasının sebep ve hikmetlerini de burada belirtmektedir.


Üçüncü bir keramet-i Aleviye: Sekiz Remizdir.Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir