Cezayir’den Müjdeli Haberler

///Cezayir’den Müjdeli Haberler

Binlerce kilometre mesafedeki Cezayir’de Nurlu ve alabildiğine müjdelerle dolu bir mektubu sizinle paylaşmak istedik. Sevinçlere, Kur’an ve iman hakikatlerini yayma gayret ve şevkine vesile olması temennisiyle bu mektubu dikkatlerize sunuyoruz.

 

Essalamu aleykum ve rahmetullahi ve bereketuhu ebeden daimen

 

Pek Aziz Muhterem, cihad-ı diniye meydanlarında yılmadan, yorulmadan hizmet eden ağabeylerimiz ve pek muhterem cevval kardeşlerimiz!

 

Evvelen: Alem-i İslamın büyük bayramının tahakkuka tekarrüb etmesini tebrik ile, haricte Nurların ehemiyyetli revacını ve makbuliyetini müjdeleriz. Evet Risale-i Nur her bir vesileyle hem dünyaya hem alem-i İslama yayılıyor.

 

Saniyen: Türk Miletinin hakiki bir nokta-i istinadı olan Alem-i İslamın uhuvvetini ve bu millete dostluğunu iade ve takviyesine tesirli bir surette hizmet eden Nur Risalelerinin ehemmiyetle husule getirdiği azim hizmetlerinden küçük bir demet…

Hamd-ü senalar olsun O Zat-ı Zülcelal’e ki; küre-i arzı bir medrese-i Nuriye suretine çevirmiş. İşte O Nurlu derslerin sesi bir yandan Viyana’dan gelirken, diğer yandan Japonya’ya, Güney Afrika’dan Orta Asya’ya, Rusya’dan Kore’ye, Yemen’den Fas’a kadar her yer Nur-u Kur’an’ın şahbal açtığı birer mübarek dershaneye dönmüş.

 

İşte Kuzey Afrika’dan yükselen nurlu seslerden bir kaç numuneyi şahs-ı manevinin duasına mazhariyet için takdim ediyoruz:
Ne büyük saadettir ki; bir zamanlar mübarek ve mübeccel ecdadımızın 350 sene hizmet ettiği ve binlerce torunlarını sanki nöbettar bıraktığı bu mübarek belde-i İslamiyede 20 senedir Nurlar kıraat edililip dersler okunuyor. Dört seneden beridir de Medrese-i Nuriye ve nur talebeleri imana ve Kur’an’a hizmet ediyorlar.

 

Cezayirde hizmet-i nuriyenin safahatı şu şekilde kısaca hulasa edilebilir.

 

1- Yıllardır dersane-i Nuriyede devam edegelen ve gittikçe kemale eren nur derslerine halihazırda 10-20 kişi daima iştirak ediyor.

Bu dersler haftanın muhtelif günlerinde, muhtelif eşhasla okunagelen derslerdir ki, bir kısmı sadece Cezayirli Nur talebelerine diğer bir günde Türkiye’den ticaret yapma münasbetiyle gelmiş etmiş Nur talebeleriyle okunmaktadır.

 

2- Cezayirli genç üniversite Nur talebelerinden biri hemen hemen her gün dershaneye gelir, ya da dershanedeki Nur talebelerinden birisini bir vesile ile toplantıya çağırıp Nurlardan okumaya vesile olurlar. Hamd-ü senalar olsun ki Nurlar çoklukla üniversite gençliği tarafından iştiyakla ve ihlasla okunmakta.

 

3- Akademik sahada Nur hizmetleri:

Daha önceden Türkiye’de sempozyuma iştirak eden hocalarımız tarafından Nurları Üniversitede derslerde talebelerine ilan ediliyor. Aynı zamanda Nurlar master ve doktora talebelerine tez araştırması olarak takdim ediliyor ve akademik araştırmalar yapılıyor.

Cezayir Üniversitesine bağlı İslam Fakültesi Diller ve Kur’an İlimleri Bölümünde resmi müfredatta 2. ve 3. sınıflarda zorunlu Türkçe dersleri verilmekte. Yaklaşık 300 kişi bu dersleri almakta. Derslere giren hocalarımız ise hizmet niyetiyle bu dersleri deruhte etmişler. Her dersin sonunda hem Türkçe hem Arapça Nurlardan bir cümle yazılıp sesli olarak okunuyor, Arapça olarak bu cümleleri müzakere ediyorlar. Çok azim istifadeye medar oluyor. Bu talebelerden bazıları bizzat derslere de geliyorlar. Hazırlanan dil bilgisi kitabının bir bölümü ise sadece Nurdan vecizlere ayrılmış, imtihanlarda da Nurdan sualler sorulup cevapları talebeler tarafından yazılmakta. Buna benzer olarak akademik sahada Nurlar tedris edilmekte ve bu vesile ile diğer alim zatlarla irtibata geçilip Nurların neşri temin edilmekte.

 

4- Gazetelerde ve gerçekleştirilen konferanslarda Nurlar mevzu ediliyor. Nurlara yakından muttali olan bazı gazeteciler Risalelerden ve Nur talebelerinden bahsederlerken Türkiye’deki maddi ve manevi terakkinin arkasındaki gizli kuvvetin Nurcular olduğunu dile getiriyorlar.

 

Bunları izah sadedinde aziz üstadımızın hayatını ve müsbet hareket vesilesiyle 70 sene devam ede gelen iman hizmetinin semerelerinden bahsediliyor. Bu yazılar vasıtasıyla bir çok kişi gazete idarehanesini arayıp yazarla bizzat irtibata geçip, daha fazla malumat istenmekte. Bu ve benzeri gazete yazılarıyla yüz binlerce kişinin Nurlardan haberdar olduğunu söyleyebiliriz.

Gerek üniversitede, gerek üniversite mescidinde yapılan programlara Nur talebeleri de davet edilmekte. Bunlardan birisinde Nurlar hakkında detaylı bilgi takdimi talep edildi, yapılan takdimden talebeler ziyadesiyle memnun olmuş olmalılar ki, konuşmaları kuvvetli alkışlarla defaatle kesildi. Program sonunda talebeler büyük bir iştiyakla meraklı sualler yönelttiler.

Burada şayan-i tebrik bir hadise yaşandı. Yüzlerce üniversitelinin Bediüzzaman hazretlerini ve Nur risalelerini daha önceden biliyor olduklarını gösteren bir hadise. Üniversite öğrencilerine hitap eden bir hatip, konuşması sırasında “Bugün size Türkiye’den büyük bir alimi tanıtacağım” ifadesini kullanmıştı ki, talebelerin ağzındın hemen “Bediüzzaman Said Nursi” cümlesi dökülüvermişti.

 

5- Camilerde yapılan Nur hizmetleri:

Nur talebesi pek çok hafız-ı kur’an imam kardeşler, gerek sohbetlerinde gerek hutbelerinde Nurlardan hazırladıkları bahisleri cemaatlerine takdim ediyorlar. Bu vesileyle muhtelif halk tabakatına minberden gönüllere Nurlar takdim edilmekte. Burada vazifeli ağabeyler kendi cemaatleriyle birlikte derslere gelmekteler ve çok şevkliler.

 

6- Hariç vilayetlerdeki Nur hizmetleri:

Cezayir’in müteaddit vilayetlerinde Nur talebeleri ve Nur dostları bulunuyor. Onlarla tanışmamıza diğer vilayetlerden gelip başkentte okuyan üniversite talebeleri vesile oldu. Ayrıca İstanbul’daki sempozyuma iştirak etmiş akademisyenler, ya da Umre veya Hacda Nur talebeleriyle tanışmış, bu vesileyle bir miktar Risale okunmuş Nura müştak simalar.. Keşke Hac ve Umreye giden her Nur talebesi bu manada gayret ve himmette bulunsa… Umre ya da Hacda Nurları tanımış ve bize de alakadar olmamız için irtibat telefonları ulaşan o kadar halis insanlar var ki… Onlardan sadece bir tanesi belki yüz kişiye nurların ulaşmasına vesile oldu. Halen çok ciddi irtibat halinde olduğumuz ve azim hizmetlere vesile olan çok halis mü’min kardeşlerimiz var.

 

Cezayir’in neredeyse öbür ucunda bulunan ve Nurları yıllardır ciddi okuyan bir hocamız şu an hapishanedeki mahbuslara ders vermekte ve dersleri Nurlardan takdim etmekte. Bize bildirdiğine göre mahbusların çok hoşuna gidiyormuş ve hocamıza “Neden bizim de Bediüzzaman gibi bir alimimiz yok!” diye yakınıyorlarmış.

 

Aynı hocamiız İran’da katıldığı sempozyumda Nurlardan (4. Lem’a’dan) bölümler aktarmış, hususan son kısmını aynen okumuş. Çok manidar olmuş..

 

7- Sair milletlerden Nurlara olan alaka ve talep:

Dershanemize Suriyeli bazı alim ve talebeler, Çinli bir Müslüman kardeşimiz, Amerikalı bir dil bilimci hocamız gelmekteler. Onlar da Nurlardan nasiplerini almaktalar. Amerikalı Davut hocamız 6 sene önce Müslüman olmuş. Şu an Nurları okumaya başladı. “Keşke İslamı Amerika’ya ve dünyaya Bediüzzaman gibi anlatsalar, ne kadar güzel olurdu. Zira maalesef dünyaya İslam terörle birlikte takdim ediliyor. Ne kadar üzüntü verici… Keşke Nurları ulaştırıp, ‘Alın işte İslamiyet budur’ diye tüm insanlığa tanıtabilsek!” diyor.

 

8- Ortaokul ve lise talebelerine yönelik ders ve programlar:

Büyük ruhlu küçük kardeşlerimiz de Nurlardan derslerini almaktalar. Lisede okuyan çok şevkli kardeşlerimiz var. Risaleleri çok sıkı ve alakayla okuyan Hişam kardeşimiz kısa bir sürede Risalelerden çoğunu bitirdi. Bu yaz tüm külliyatı bitirecek inşaallah.

 

Hizmet başlıkları çok hulasa olarak aktarmaya gayret ettik.

 

Umum Cezayir Nur talebeleri adına A. Kadir Kavun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir