Celcelutiye Hem Oku Hem Anla

///Celcelutiye Hem Oku Hem Anla
Celcelûtiye, Süryanîce “bedî” demektir. Resûl-i Ekrem Efendimize (asm) Hazret-i Cebrâil (as) tarafından indirilen ve içinde İsm-i Azam’ı da taşıyan yüksek mânâlar, Hazret-i Ali (ra) tarafından Celcelûtiye adıyla ve cifir ilmine göre bir çok tarih de düşürülerek Süryanî diliyle nazmedilmiş ve kaside haline getirilmiştir. Yüksek ve tesirli bir duâdır.celcelutiyesayfa1-2.gif


no images were foundSirların hazinesi olan “Bismillah” ile başlarım. Onun ile o hazineyi keşfederim.no images were foundArdından mahlukatın en hayırlısı, dalalet ve yanlışlıkların ortadan kaldrıcısı Hz. Muhammed’e (a.s.m.) salat getiririm.no images were found

ilahi! Kusursuz olan Allah, Ehad, Bedi’ ve Kadir isimlerini sefaatcı kılıp niyazla Senden istiyorum!no images were foundKadri muazzam olan ismin hürmetine Senden nKiyaz ediyorum Ya ilahi, işlerimi kolaylaştir.
no images were found

Ya Hayy, ya Kayyum! Allah, Ehad, Bedi’ ve Basit isimlerini sefaatci yaparak ve iimitle Sana yalvarıyorum.no images were foundEy yaratma mertebelerinin en yükseğinde bulunan Allah’ım! Sabit ve Cebbar isimlerinin hakki, uyumaz sıfatın ve atesleri söndüren Halim ismin hürmeti icin!
no images were foundEy cabuk imdada kosan Rabbim! Allah, Ehad isimlerinin ve dualara suratle cevap veren Bedi’ isminin hürmetine Sana yalvarıyorum.no images were foundKayyum ismin hürmetine, kalbimi ondaki kirlerden temizleyerek ihya et! Ona Senin srrın yerleşip ışık saçsın!no images were foundO sırrın nurunun parıltılarından üzerimde bir aydınlık bulunsun. Böylece yüzümde bir ışıltı zuhur edip parıldasın!no images were foundKalbime rahmet sağnakları dökülsün de onu Kerim olan Mevlamizin hikmet incileriyle dile getirsin!41_1.gifHer yandan beni nurlar kuşatsın da büyük Mevlâmızın heybeti bizi kaplasin!no images were foundSen her türlü noksandan munezzehsin, ey yaratma ve her an yoktan coklukla var etme mertebesinin en yükseğinde bulunan ve ölüleri en kerimane tarzda dirilten Allah’im!
no images were foundBir araya getirilmiş hece harflerinin (Kur’an’daki bazı surelerin başında bulunan mukattaat harflerinin) hakkı için beni maksadima ve her türlü ihtiyaçlarıma erdir.no images were foundYüce İsm-i A’zamın ve Kur’an’ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerlestirilen harflerin sırrı hürmetine,no images were found


no images were found

Nurlardan üzerime ısık saçacak bir feyiz akıt ve ism-i Hakim’inle kalbimin cansızlığını ihya eyle!no images were foundNe olur ism-i Cebbar’ınle, bana bir heybet ve celal giydir ve düşmanlarımın ellerini benden cektirno images were foundKadri Yüce, Selam, Aziz ve Celil ism-i şeriflerinin hürmetine beni her türlü düşman ve hasetçiden koru!no images were foundBunu Celal, Rauf, Münezzeh, Kuddüs ve kendisiyle karanlıkların dagildigi Rahim isimlerinin nuruyla lutfet!no images were found

Ey Rabbim! O nur ile ihtiyaçlarımı gider. Selam ve Hayy ism-i şeriflerinle hacetimi suratle yerine getir.no images were foundMa’bud, Hu, Samed ve şehid isimlerinin hürmetine ey Yüce! Kâfi isminle işlerimi kolaylaştir!no images were foundEy celal sahibi! Ve ey Halim! Senin yardımınla açılacak bir ilmin sırlarıyla bana bir ikram lutfeyle!no images were foundSırları kesin ve inkişaf etmiş Kur’an-ı Hakim’in nurani ve açık ifadeleriyle beni her türlü korku ve sıkıntıdan kurtar.no images were foundEy celâl sahibi ve ey kırık gönülleri üzüntüden kurtarıp saran! “Kün=ol” fiilinin “Kâfi” hürmetine beni koru!no images were foundTehlikeler deryasında beni güvende kıl ve o deryadan en hayırlı bir selâmet sahiline çıkmayı ihsan eyle. Sensin benim sığınağım. Sıkıntılar ancak Seninle ortadan kalkar.no images were found


no images were foundRahmet olan yağmurun sağnak hâli gibi üzerime nzık yağdır. Her ne kadar günahta aşırı da gitseler âlemlerin ümidi yalnız Sensin!no images were foundEy Celâl Sahibi! Basîr ism-i şerifin hürmetine düşmanlarımızı sağır, dilsiz, kör ve konuşamaz eyle!no images were foundAlîm ve Ganî isimlerinle beraber


Sabûr isminin de kal’asına sığınarak, yanlışlıktan korunurum.


no images were foundBaştan başa bütün mahlûkâtın gönüllerini bana lütufla çevir ve Fettah ism-i şerifinle bana makbu-liyet elbisesini giydir.


* : Üstad Bediüzzaman bu beyti, şu mânâya gelecek şekilde okurmuş ve o şekilde kaydetmiştir:


no images were foundBütün âlemlerin kalblerini Risâle-i Nâr’a ısındır ve Fettah isminle ona makbuliyet ihsan eyle!)no images were foundYa İlâhî! Selâm ism-i şerifin hürmetine işlerimizi kolaylaştır ve bize izzet ve yücelik ver!no images were foundÜzerimize af örtüsünü ger ve kalblerimize şifa ver. Kalbleri manevî hastalık kirlerinden temizleyip şifaya kavuşturan yalnız Sensin!no images were foundAllah’ım! Hû ism-i şerifin hürmetine, bütün rızkımızda bize bereket ihsan eyle ve güçlük düğümlerini çöz de rahatlayalım!no images were foundEy Gerçek Ma’bûd, yâ Hû ve yâ Hayre’l-Hâhkîn! Ve ey bizim için rızıklar cömertliğinden coşup gelen!no images were foundHer yönden gelen düşmanı Senin yardımınla defederiz. Sen de isminle onlara uzaktan atar ve onları dağıtırsın.no images were foundEy Celâl Sahibi! Çöldekilerin, yanına koşarak gelip şikâyetini arz ettiği Zât’ın (Hz. Muhammed’in) şanı hürmetine onları yüzüstü ve yardımsız bırak!no images were foundYâ İlâhî! Benim ümidim ve seyyidim yalnız Sensin. Beni tahkir etmek isteyen ordunun düzenini …no images were foundKesin yeminlerin (Yeminle başladığın Kur’ân sûre ve âyetleri) ve muhtevaları hürmetine, bütün zararlıların tuzaklarını benden defet!no images were foundEy eski ümmetlerden beri kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ihsanda bulunanların en kerimi ve ümit kapılarının en değerlisi!no images were foundEy gizliliklere ilmiyle nüfuz eden Nûr! isminle, yıldızımı çağlar ve asırlar boyu nurlu kıl ve parlamaya devam ettir!no images were foundNurun kandili gizli, fakat açık bir biçimde tutuşturulur. Kandiller kandili gizli olarak nurlanır.no images were foundizzet, azamet, celâl ve kibriya sahibi münezzeh ve mukaddes olan Zât-ı Rahîm’in nuruyla küfrün ateşi söndürülür.no images were found


Ma’bûd-u bilhak (el-İlâh) Hû, Samed, Zü’1-Batş (Düşmanlarını kıskıvrak yakalayan), Cebbar (Hükmüne karşı konulmaz) ve Halım olan Zâtın yardımıyla (o nûr) düşmanlarının ateşini bastıracak.no images were foundGerçek ma’bûd, Hak olan ve hakkı gerçekleştiren, Cemîl, Vedûd ve Mucîb olan Zâtın yardımıyla insanlara kendisini sevdirecektir.no images were foundHak ism-i şerifin hürmetine duamı kabul buyur, benim yanımda ol, düşmanlarıma karşı bana kâfi gel, çünkü artık onlar çok ileri gittiler.no images were foundEy Rab ve Rahman olan Allah’ım! Hiç şüphesiz Sen hak ma’-bûdsun! Ey kuvvetli mededkârım! Şiddetli fırtınalar peş peşe kopmaktadır.no images were foundKâfirlerden korunmak ve düşmana şiddetle hücum etmek ancak Senin yardımmladır. Senin yüce kapına gelip sığınan kimsenin karanlığı dağılır.no images were found
no images were foundTâ Hâ, Yâ Sîn, Tâ Sîn ve Tâ Sîn Mîm (Kasas ve Şuara Sûreleri hürmetine bize yönelip gelen bir saadete ermek için bizim yardımcımız ol!no images were foundKâf Hâ Yâ Ayn Sâd (Meryem) Sûresi ile, bizi dört bir yandan kuşatan kem gözlere karşı korunuruz ve bu bize yeter.no images were foundHâ Mîm Ayn Sîn Kaf (Şûra) Sûresi bizi koruyan sığınağımız olsun; onun karşısında dağlar bile sarsılır.no images were foundKâf, Nûn ve Hâ Mîm Sûreleri hürmetine bu himayeyi gerçek-leştir… Duhân Sûresinde de muhkem kılınmış bir sır vardır.no images were foundElif Lâm ile başlayan sûreler, Nisa Sûresi, Mâide Sûresi, En’âm Sûresi ve nurlu kılınmış Nûr Sûresi hürmetine…58_3.gif

Elif Lâm Râ ile başlayan (Yûnus, Hûd, Yusuf, İbrahim, Hicr) sûreleri sırrı ve îsm-i A’zam’ın nuruyla, işlediğim her günahtan vazgeçerek yükseldim.no images were foundElif Lâm Mîm Râ (Ra’d) Süresiyle yüce olan ruhanîler ve melekler meclisine yükseldim.no images were foundAmme, Abese, Nâziat, Tank, Ve’s-Semâi Zâti’l-BUrûci ve Zilzâl sûreleri hürmetine…no images were foundTebâreke, Nûn, Seele Sâilün, Tehmîz (Hümeze), İze’ş-Şemsü Küvvirat Sûreleri hakkı için…no images were foundZâriyât, Necm ve Kamer Sûreleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın,no images were foundHizb hizb, âyet âyet, okuyucuların okudukları ve inmiş olanlar adedince Kur’ân Sûreleri hakkı için.no images were foundEy Mevlâm! Kendilerine kitab indirdiğin her peygambere ihsanda bulunan fazlını diliyorum.no images were found
no images were found
no images were foundÂyetü’l-Kübrâ hürmetine beni kurtar, emanet ve emniyet ver.no images were foundEsmâi Hüsna hakkı için beni dağınıklıktan koru.no images were foundO harfler Merih yıldızı gibi yüksek ve âlîdir. Asâ-yı Musa ismiyle karanlıklar dağılır.no images were foundBunların sırrını kendime şefaatçi ederek Senden niyazda bulunuyorum. Bu, insanların kendisiyle doğru yolu bulduğu zillet ve tevâzû sahibi birinin tevessülü gibi olsun.no images were foundEy merhametli Rabbim! Bunlar öyle harflerdir ki, mânâları sebebiyle çağlar ve zamanlar boyu üstünlük Kendilerine bahşedilmiş ve yüceltilmişlerdir.no images were found
Ey Allah’ım! Gerçekten bütün âyetler ve ihtiva ettikleriyle Sana tevessülde bulunarak yalvardım.no images were found

İşte onlar, nûr harfleridir. Onların hasiyet ve meziyetlerini [bende> topla, mânâlarım gerçekleştir. Her türlü hayır onlarla tamamlanır.no images were found

Bana itaat eden yardımcı bir hizmetçi gönder. Onunla sıkıntım ortadan kalksın.no images were found

Ümmü’l-Kitâp olan Fatiha Sûresi ve arkasından gelen sûreler hürmetine bu konuda bana itaat edecek bir hizmetçi musahhar kıl.no images were found

Ey Mevlâm! Kendisiyle çağrıldığında bütün işlerin kolaylaştığı isminle (İsm-i A’zam) Sana yalvarıyorum.no images were found

İlâhî! Peygamberlerin Sana manen yaklaşmak için kendilerine şefaatçi kıldıkları kelimeler hürmetine güçsüzlüğüme merhamet et. Günahlarımı bağışla.no images were found

Ey Yaratıcım ve Seyyidim (Efendim)! İhtiyacımı yerine getir! İşlerimi Sana havale ediyorum.no images were found

Ya Rabbi! Hz. Muhammed’i (a.s.m.) ve burada toplanan güzel isimlerini şefaatçi ederek Senden niyaz ediyorum!no images were found

Yâ İlâhî! Günah ve yersiz bir bakışa varıncaya kadar bütün hatalarımdan dolayı tevbe etmeyi şu miskin kuluna lûtfeyle ve hatasından geç!no images were found

Beni hayır, ihlas ve takvaya muvaffak kıl ve yüce toplulukla birlikte beni Firdevs cennetine yerleştir!no images were found

Hayatımda ve ölüp kabrin karanlığına vardığımda da bana merham

etli ol ve böylece o karanlık nura açılsın.no images were found

Yâ İlâhî! Ne olur, Mahşerde amel sayfamı lûtfunla ak eyle! Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi ağır getir.no images were found

Beni, keskin olan Sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük Cehennem ateşinden ve içindekilerden koru!no images were found

İşlediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı bağışla!no images were found

Ey kadri yüce İsmi taşıyan! Bütün tehlikeli işlerden kurtuldun ve selâmete erdin.Savaş, korkma! Harbet, çekinme! Vahşî ve yırtıcı hayvanlarla dolu her yere gir!no images were found

Saldır, kaçma! Dilediğin düşmanla mücadele et! Dört yanını kuşatmış da olsa hiçbir kralın gücünden korkma!

Ne bir yılandan korkarsın, ne bir akrep görürsün. Ne de bir arslan gürleyerek sana gelir.no images were found

Ne bir kılıçtan, ne bir hançerin yaralamasından, ne bir mızraktan ve ne ortalığı almış kötülük ve tehlikeden korkma!no images were found

Bunu okuyanın mükâfatı Hz. Muhammed’in (a.s.m.) şefaatidir. Saf saf dizilmiş hurilerle birlikte Cennette toplanır.no images were found

Bil ki, Muhammed Mustafa (a.s.m.) en üstün Peygamberdir. Allah’ın yeryüzüne yayılmış kullarının en faziletlisidir.no images were found

Yüce şanından dolayı her dileğinin başında onu an, onu şefaatçi et ki zulüm ve tecavüzden kurtulasın.no images were found

Yâ İlâhî! Her gün, her an ve her rüzgâr estikçe o seçkin Mustafa’ya salât eyleno images were foundO seçilmiş Muhammed’e (a.s.m.) ve bütün Âline yeryüzünün bitkileri ve kıyamete kadar esen rüzgâr adedince salât eyle!no images were foundParıldayan şimşeklerle birlikte bulutlardan dökülen yağmurlar adedince ve yeri göğü dolduracak kadar salât eyle!no images were foundBizzat Hz. Allah’ın ve meleklerinin ona salât ve selâm getirmesi (Onun büyüklüğünü göstermesi bakımından) sana yeter.no images were foundO halde sen de, yıllar ve günler sürdükçe ve güneş ışık saçmaya devam ettikçe, sürekli olarak ve şefaatini dileyerek ona salât getir.no images were foundÂl-i Hâşim’den (Haşim Oğullarından) o paklara, hacılar Kâbeyi ziyaret edip onu selâmlamaları adedince selâm eyle!no images were foundYâ İlâhî! Hz. Ebû Bekir ve Ömer’den, Hz. Osman ve sarsılmaz Haydar’dan da (Allah’ın Arslanı Hz. Ali’den) razı ol!no images were foundAynı şekilde bütün Âl ve Ashabından, evliya ve salihlerden ve bunlara tâbi herkesten razı ol!no images were foundBu, Hz. Muhammed’in (a.s.m.) amcasıoğlu Hz. Ali’nin sözleridir. Onda mahlûkât için ilimlerin özü ve sırrı toplanmıştır.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir