Bismillahirrahmanirrahim


Tevbe Suresi’nde cennetliklerin vasıflarını sayarken:
“…el Emirune bil mâ’rufi ven Nehûne anil münker…”
yani
“…iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar…”
buyurmaktadır. Nahl Suresi’nde de:
“Sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır”
ve Tûr Suresi’nde ise
“Ahkâm-ı İlahiyeyi tebliğ et.”
Buyrulmaktadır.
Peygamberlerin bu tebliğ vazifesi

“İyiliği emret, kötülüğü nehyet” (Emr-i bil ma’ruf, nehy-i anil münker)

emri ile her bir mü’minin mükellefiyetleri arasına dahil olmuştur.

Bu vazifeyi Bediüzzaman Hazretleri:

“Her bir mü’min i’lâ-i Kelimetullah ile mükelleftir.”

Sözü ile ifade etmiştir. Akabinde de bu tebliğin nasıl ve ne tarzda yapılması gerektiğini;

“…Biz de fen ve san’at silâhiyle i’lâ-yı Kelimetullahın en müdhiş düşmanı olan cehil ve fakr ve ihtilaf-ı efkâra cihad edeceğiz.
…medenilere galebe çalmak ikna iledir. Söz anlamayan vahşiler gibi icbar ile değildir. Biz muhabbet fedâileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur.” (Divan-ı Harb-i Örfi)

Şeklinde izah etmiştir.

Tebliğ tarzı Asr-ı Saadet’ten günümüze zaman ve mekanın iktizası nisbetinde değişiklikler arzetmiştir.
Kâh yakın çevrede, kâh yabancı memleketlerde…
Kâh konuşmak suretiyle, kâh hal diliyle, kâh da matbuat lisaniyle..
Teknolojik gelişmeler de bu hizmete hem yeni bir soluk hem de bir ivme kazandırmıştır. Bu gelişmeler neticesinde internet adı verilen yeni bir alem teşekkül etmiştir. Ve tebliğ, artık bu dünyada da hızla yayılmaktadır.

Malûmdur ki, siber alem olarak da bilinen bu teknoloji, dünyayla birlikte Türkiye’de de kabul görmüş ve özellikle de son yıllarda bu dünyayla tanışan insanların sayısı katlanarak artmıştır. İnsanlar günlük hayatta yaptıkları pek çok işi artık internet üzerinden gerçekleştirmekte ve herhangi bir bilgiye çok kısa bir zaman zarfında ulaşabilmektedirler. Lakin edinilen bu bilgilerin sıhhati, tartışma konusu olmaktan kurtulabilmiş değildir. Bu sebeple doğru bilgiyi internet kullanıcılarına sunmanın gerekliliğine inanan ve internet aleminde gerçekleştirilen tebliğ ve hizmete destek olma mecburiyetini hisseden gönüllü bir kadro, www.forumrisale.com web sitesiyle 01.01.2005’te yayın hayatına atılmıştır.

Temessül sırrıyla, bir yerde ne tarz faaliyet yapılıyorsa, o yerin havası o ölçüde değişir ve o manevi hava cisimleşir. İnternet dünyasında da vaziyetin bu şekilde olması kuvvetli muhtemeldir. Tüm bunların farkında olan bir ekip tarafından hazırlanan bu site, internet alemindeki kesafetin ehl-i imanın nuruyla aydınlanması maksadını tüm benliğinde taşımaktadır.

Bu zamanda cihadın Kur’an’ın manevi elmas kılıncıyla yapılması gerektiğine, kalemin kılıçtan keskin olduğuna ve içinde yaşadığımız pozitivist (isbatiyeci) asırda tebliğin en iyi şeklinin Risale-i Nur’un izah ve isbat tarzı olduğuna inanan ekibimiz,

“Düşmanın silahıyla silahlanınız.”

Hadisine imtisalen internet hizmetlerinde Risale-i Nur tarzı ile ilerlemeyi kendine gaye edinmiştir.

Genç oluşumlu bir site olan www.forumrisale.com , kendini diğer tüm İslamî sitelerle dost ve kardeş ittihaz etmektedir.

Sitemiz bünyesinde barındırdığı gönüllü çalışanları zaman içinde artırmayı hedeflemekte ve bu hizmete iştirak etmek isteyenleri kabul edeceğini beyan etmektedir.(Bu konu hakkında geniş bilgi için Lütfen Tıklayınız..)

… O cemaat, telsiz âletlerin âhizeleri hükmünde, bütün dünyaya ders işittirmek istemek işareti ve hakikati ise, inşaallah tamamıyla sonra çıkacak. Şimdi efradı birer küçük çekirdek iseler de, ileride tevfik-i İlâhî ile birer şecere-i âliye hükmüne geçerler ve birer telsiz telgrafın merkezi olurlar. … (28. Mektub)

müjdesine nail olmak temennisi ve En yüksek gür sedanın İslam’ın sedası olacağı inancıyla…

www.forumrisale.com Yönetimi.