Denizli Hapsinin bir nevî müdafaası hükmündeki meyvesi olup, aynı zamanda iman, ibadet ve tevhide dair önemli meseleleri açıklar ve ispat eder


Meyve Risalesi: On Bir Meseledir

 

Birincisi: Her gün 24 saatin bir saatini ahirete sarfetmeye vesile olan namaz ibadetinin önemi vurgulanıyor.

 

İkinci Meselenin Hülâsası: Ölümün karşısında takınılacak tavır.

 

Üçüncü Mesele: Eskişehir hapishanesinin penceresinden lise talebelerinin hâline ağlaması.

 

Dördüncü Mesele: Dünya savaşından daha önemli olan hakikat.

 

Beşinci Mesele: Gençliğin değerini bilip ona göre davranmak.

 

Altıncı Mesele: İlimlerin diliyle Allah’ı tanıma

 

Yedinci Mesele: Bize âhireti anlat diyen mahpuslara bir izah.

 

Sekizinci Meselenin bir Hülâsası: Âhiret inancının ferdî ve toplumsal hayata faydaları.

 

Birincisi: İnsanın mahiyeti ebediyetle fıtraten alâkadardır.

 

İkinci meyvesi ve hayat-ı şahsiyeye bakan bir faydası: Âhirete imanla ölüm bir cennet kapısına dönüşür.

 

Hayat-ı şahsiyeye ait üçüncü bir faydası

 

Dördüncü bir faydası ki, insanın hayat-ı içtimaiyesine bakıyor

 

Birinci Nükte: Cehennemin varlığı hakkında bir değerlendirme.

 

İkinci Nükte: Cehennemin varlığının ve şiddetli azabının, rahmete ve adalete zıddiyeti yoktur.

 

Dokuzuncu Mesele: Cüz’î bir iman hakikatini inkâr etmek küfrü gerektirir. Çünkü iman bir bütündür.

 

Birinci Nokta: Cenâb-ı Hakkın varlık delilleri aynı zamanda âhirete işaret ve delildir.

 

İkinci Nokta: Bütün peygamberler ve Kur’ân’ın en esaslı unsuru Allah’a ve haşre imandır.

 

Üçüncü Nokta: elhamdü lillâh’ın mânâsını ifade eden bir cümle…

 

Onuncu Mesele: Emirdağ Çiçeği

 

Kur’ân’daki tekrarlara ilgili edilen itirazlara cevap

 

Bu onuncu meseleye bir hatime olarak İki Haşiye

 

Birincisi: Kur’ânın hakikî tercümesi mümkün değil.

 

Hâtimeden ikinci haşiye: Muhammed’in (a.s.m.) getirdiği nur, kâinatın, yokluk, vazifesizlik, anlamsızlık perdesini kaldırır.

 

Hüsrev’in Üstadına yazdığı mektup

 

On Birinci Mesele: Meleklere iman rüknünün pek çok meyvelerinden küçücük bir meyvesine işaret.

 

Hâtime: Felâk suresinin bir yönüyle izahı.

 

Bir ihtar: Her bir âyetin çok mânâları vardır.

 

Bu sureye ait bir nükte-i i’câziyenin haşiyesidir

 

On Birinci Meselenin haşiyesinin bir lâhikasıdır.

 

BİRİNCİ HÜCCET-İ İMÂNİYE (Âyetü’l-Kübradan)

 

Birinci Makamın Birinci Basamağında: Semâvâtın Allah’ın varlığına delâleti

 

İkinci Mertebesinde: Atmosfer ve içindekilerinin Allah’ın varlığına delâleti

 

Üçüncü Mertebesinde: Yerküresi ve içindekilerinin Allah’ın varlığına delâleti

 

Dördüncü Mertebesinde: Deniz ve nehirlerin Allah’ın varlığına delâleti

 

Beşinci Mertebesinde: Dağların ve ovaların Allah’ın varlığına delâleti

 

Altıncı Mertebesinde: Ağaçların ve bitkilerin Allah’ın varlığına delâleti

 

Yedinci Mertebesinde: Hayvanların ve kuşların Allah’ın varlığına delâleti. Üç hakikati var

 

Sekizinci Mertebesinde: Peygamberlerin Allah’ın varlığına delâleti

 

Dokuzuncu Mertebesinde: Âlimlerin Allah’ın varlığına delâleti

 

Onuncu Mertebesinde: Kudsî mürşidlerin Allah’ın varlığına delâleti

 

On Birinci Mertebesinde: Meleklerin ve ruhî varlıkların Allah’ın varlığına delâleti

 

On Üçüncü Mertebesinde: Nurlu akılların ve selim nurâni kalplerin Allah’ın varlığına delâleti.

 

On Dördüncü ve On Beşinci Mertebesi: Vahiy hakikati gelecek şu beş hakikati netice veriyor:

 

Cenab-ı Hakkın beşerin akıl seviyesine göre hitap etmesi.

 

Cenab-ı Hakkın, yüce kelâmıyla Kendi Zâtını tarif etmesi.

 

İnsanların dualarına cevap vermesi Onun yaratıcılığının şe’nidir.

 

Kelâm sıfatı, ilim ve hayat sıfatının ayrılmaz bir gereğidir.

 

Yüce kelamıyla insanları uyarması ulûhiyetinin gereğidir.

 

Ve ilham ile vahyin arasındaki fark.

 

Birinci Makamın On Altıncı Mertebesinde: Fahr-i Âlem olan Muhammed’in (a.s.m.) Allah’ın varlığına delâleti

 

On Yedinci Mertebesinde: Kur’ân’ın vech-i i’câzı ve Allah kelâmı olduğunun delilleri.

 

On Sekizinci Mertebesinde: Kâinatın Allah’ın varlığına delâleti

 

On Dokuzuncu Mertebesinde: Allah’ın isim ve sıfatlarının Kendi varlığına delâleti.

 

İKİNCİ HÜCCET-İ İMÂNİYE (Otuz İkinci Sözden)

 

Cenâb-ı Hakkın Vahdâniyetinin ispatı. Vahdet ve Ehâdiyet-i İlâhiyeye

 Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir